Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Váš dodávateľ a zmluvný partner

ARDIARE, s.r.o.
Klincová 35, 821 09 Bratislava, konateľ: Ing. Ivan Végh, IČ pre DPH: SK21 2087 2347, IČO: 52036871

Náš zákaznícky servis je v prípade otázok, reklamácií a šťažnosti k dispozícii: PONDELOK až PIATOK: 9:00 - 17:00 a SOBOTA: 10:00 - 12:00

Telefón: +421 (0) 910 305 335, E-mail: info@ardiare.com


Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru spotrebiteľom na diaľku predpísané zákonom nájdete v bode 6. Týchto Všeobecných obchodných podmienkách (ďalej ako “VOP”).

1. Platnosť

2. Možnosti uloženia a nahliadnutie do textu zmluvy

3. Zmluvní partneri, jazyk a uzavretie zmluvy

4. Ceny, poštovné, príplatok za znížené množstvo, zľava pri objednaní

5. Platba, dodanie

6. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

7. Naše dobrovoľné 14 dňové právo na vrátenie

8. Výhrada vlastníctva

9. Záruka a vybavovanie sťažnosti

10. Vyhlásenie o ochrane pre spotrebiteľov

11. Použiteľné právo, príslušnosť súdu

12. Salvatorská doložka


1. PLATNOSŤ

1.1. Dodávame výlučne podľa nasledujúcich VOP, kotré sú základom všetkých zmlúv uzatvorených na základe ponúk na stránke nášho intenetového obchodu. VOP objednávateľa, ktoré sú v rozpore alebo sa líšia od nasledujúcich VOP, sa neuplatnia. Nasledujúce VOP platia výlučne aj vtedy, keď sme dodávku a plnenie zrealizovali bez výhrad, i keď sme mali vedomosť o podmienkach objednávateľa, ktoré sú v rozpore, alebo sa líšia od nasledujúcich VOP.

1.2. Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o spotrebiteľoch, sú to fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikatelia (komerční odberatelia) sú fyzické alebo právnické osoby alebo osobné spoločnosti s právnou subjektivitou, ktoré objednávajú na komerčné účely, účely výkonu samostatnej zárobkovej činnosti alebo slobodného povolania. Zákazníkmi v zmysle týchto VOP sú spotrebitelia aj podnikatelia.

1.3. Ak sa ako lehoty uvádzajú pracovné dni, tak sa tým rozumejú všetky dni v týždni s výnimkou sobôt, nediel a zákonných sviatkov.

2. MOŽNOSTI ULOŽENIA A NAHLIADNUTIA DO TEXTU ZMLUVY

2.1. VOP máme pre vás vždy prípravné na našej webovej stránke. Takisto ich nájdete v procese objednávania ako prílohu k potvrdeniu objednávky, ktorá sa vám odošle automaticky. Tento e-mail potvrdzujúci objednávku nie je prijatím návrhu zmluvy. Podmienky vzniku kúplnej zmluvy nájdete v bode 3.3 a 3.4 týchto VOP.

2.2. Zákazník sa zaväzuje zaobchádzať s osobnými údajmi o prístupe dôverne a nesprístupniť ich žiadným nepovoleným tretím osobám.

3. ZMLUVNÍ PARTNERI, JAZYK A UZAVRETIE ZMLUVY

3.1. Vašim zmluvným partnerom je spoločnosť ARDIARE s.r.o., Klincová 35, 821 09 Bratislava. Zmluvy v našom internerovom obchode sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Naše reklamné ponuky sú nezáväzné, pokiaľ nie sú súčasťou zmluvnej dohody.

3.2. Pred odoslaním vašej objednávky máte možnosť kontroly a opravy údajov, ktoré ste zadali. Odoslaním vašej obejdnávky uskutočňujete záväzný prejav vôle. Potvrdenie prijatia obejdnávky nasleduje priamo po prijatí vašej objednávky. Toto potvrdenie o prijatí sa generuje automaticky a nepredstavuje prijatie návrhu zmluvy.

3.3. Pri úhrade kreditnou kartou s BS payone a PayPal dôjde k uzatvoreniu záväznej kúpnej zmluvy už vtedy, keď skompletizujete vašu objednávku platbou niektorou z vyššie uvedených online platobných služieb potvrdením prevodného príkazu.

3.4. Ak ste si na vašu objednávku vybrali možnosť platby na faktúru alebo na dobierku, dôjde k uzatvoreniu záväznej zmluvy až s príchodom nami e-mailom zaslaného oznámenia o odoslaní tovaru alebo iného výslovného prijatia návrhu zmluvy.

3.5. Celú objednávku alebo jej časť môžte stornovať predtým, ako sme prijali návrh zmluvy. Nevzniknú pritom žiadne iné náklady okrem sprostedkovateľských nákladov podľa základných taríf.

3.6. Pokiaľ by ste si chceli u nás objednať telefonicky, ponúkame vám spôsoby úhrady platba vopred. Čas uzavretia zmluvy sa riadi podmienkami uvedenými v bode 3.3 a 3.4 týchto VOP. V nadväznosti na vašu objednávku e-mailom dostanete informácie o uzavretí zmluvy a tieto VOP.

4. PLATNOSŤ

4.1. Pre objednávky vnašom internetovom obchode platia ceny v eurách uvedené v ponuke v čase objednávky. Uvedené ceny sú konečné, to znamemá zahŕňajú aktuálne platnú slovenskú zákonnu daň z pridanej hodnoty (ďalej DPH) vo výške 20% a ostatné súčasti ceny. Okrem uvedených cien účtujeme za dodanie v rámci Slovenska poštovné vo výške 5,50 eura. Zásielky na dobierku vybavujme na Slovenku po dohode: cena závisí od nákladov v závislosti od hodnoty, rozmerov a váhy obejdnávky. Zasielku na dobierku je možné doručiť len do Slovenskej repuliky.

4.2. Pri dodávke do tretích štátov môžu pri dovoze vzniknúť náklady (clá, colné poplatky a dovozná daň z pridanej hodnoty). Náklady znáša zákazník. Ďalšie informácie o dovoznej dani z pridanej hodnoty a špeciálne informácie pre Švajciarsko si môžte načítať na stranke: www.financnasprava.sk

5. PLATBA, DODANIE

5.1. Platba vopred: Fakturovanú sumu poukážete na náš účet. Údaje k prevodu dostanete po objednaní. V prípade platby vopred získate 5% zľavu na váš nákup.
Platba kreditnou kartou BS PAYONE GmbH (VISA, MAsterCArd alebo American Express, debetná karta Maestro): Zadávate číslo vašej karty, platnosť a kontrolné číslo. Tieto údaje si neukladáme, ale odosielame priamo spoločnsoti BS PAYONE s bezpečnostným 128 bitovým SSL šifrovaním. Vaša kreditná karta musí byť vašou bankou, ktorá kartu vydala zaregistrovaná do procesu autentifiácie Verified by VISA a MasterCart SecureCode. Autentifikácia osobným bezpečnostným kódom prebehne bezpečne medzi vami a vašou bankou. K zúčtovaniu z vašej kreditnej karty dôjde pri prijatí objednávky. Táto jednoduchá a rýchla forma platby je pre vás úplne bezplatná. Debetná karta/karta EC: po zadaní vašich údajov sa fakturovaná suma odpíše z vášho účtu. Aj tento spôsob platby je rovnako ako platba kreditnou kartou bezplatný.

Dobierka: NEREALIZUJEME

5.2. Na poštové zásielky a nákladné zásielky využívame prepravné psoločnosti. Neumožňujeme zásielky do poštových priečinkov alebo zásielky uložené na pošte. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, vykonáva sa doručenie prepravnou spoločnosťou po obrubník, na adresu dodania, ktorú uviedol objednávateľ.

5.3. Ak ste si objednali viacero druhov výrobkov s rôznými dodacími lehotami, budeme sa snažiť o kompletnú dodávku.V prípade značných rozdielov sa v danom prípade budeme snažiť dodať vám už dostupné položky samostatne.

5.4. Povinosť dodania odpadá, ak nám samým tovar nedodajú správne a včas a za nedostupnosť nezodpovedáme. V prípade nedostupnosti tovaru vás budeme ihneď informovať a prípadné realizované platby bez zbytočného odklaldu vrátime.

5.5. Dodacia lehota sa môže predĺžiť z dôvodu obmedzenia štrajkom a výlukami, ako aj ďaľších okolností, ktoré nedokážeme ovplyvniť, hlavne v prípade meškania dodávok z dôvodov vyššej moci.

5.6. V prípade spotrebiteľov prechádza pri zásielkovom predaji riziko náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predávaného tovaru odovzdaním tovaru spotrebiteľovi alebo ním určenému preíjemcovi. Platí nezávisle od toho , či bola zasielka poistená alebo nie. Pri vyzdvihnutí spotrebiteľom prechádza riziko náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru odovzdaním kupujúcemu. Pri zasielkovom predaji podnikateľovi prechádza riziko náhodenj skazy a náhodného zhoršenia na kupujúceho vydaním tovaru zasielateľskej spoločnosti alebo osobe alebo inštitúcii inak určenej na vykonanie zaslania.

6. PRÁVO SPOTEBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Nižšie nájdete poučenie o predpokladoch a dôsledkoch zákonného práva na odstúpenie od zmluvy v prípade zasielkového predaja. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy neprislúcha komerčným predajcom. Poučenie o odstúpení od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy: Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy, ale len a len v prípade, že sa nejedná o tovar vyrábaný na mieru, do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy v dĺžke 14 dní sa počíta odo dňa, od ktorého ste vy alebo vami uvedená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar. Za účelom vykonania práva na odstúpenie od zmluvy nás (ARDIARE s.r.o., Klincová 35, 821 09 Bratislava, tel.: +421910305 335, E-mail: info@ardiare.com) musíte informovať jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí. Odstúpiť od tejto zmluvy je možné, ale len a len v prípade, ak nejde o tovar vyrobený na mieru. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak toto oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Dôsledky odstúpenia od zmluvy: Ak od tejto zmluvy odstúpite, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že ste si vybrali iný druh doručenia ako nami ponúknutý, najlacnejší štandardný spôsob doručenia), bezodkladne a najenskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy sme prijalil oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie použijeme tie isté paltobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, ibaže by sme s vami výslovne dohodli niečo iné. Vrátenie vám môžeme odmietnuť dovtedy, kým tovar nedostaneme naspäť.
Tovar nám musíte bezodkladne a v každom prípade zaslať alebo odovzdať najenskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak ste tovar odoslali pred uplynutím lehoty štrnásť dní. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Za prípadne zníženie hodnoty tovaru nezodpovedáme.

6.2. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy: Existujú zákonné výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy, pričom si vyhradzujeme, odvolávať sa voči vám na nasledujúce úpravy: právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v prípade zmlúv na dodávku tovarov, ktoré nie sú prefabrikované alebo aj na ich výrobu je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľa alebo sú zhotovené jednoznačne podľa osobných potrieb spotrebiteľa.

6.3. Citlivé výrobky, pri ktorých je dôležité zaobchádzať s opatrnosťou: Pred vrátením, tovar musí byť starostlivo zabalený, minimálne do originál balenia so všetkými príslušenstvami a so všetkým i súčasťou balenia. Je nutné použiť už dodaný obalový materiál a v prípade potreby aj ochranný vonkajší obal.

7. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia.

8. ZÁRUKA A VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTI

8.1. V prípade vád tovaru vzniká zákazníkovi zákonné právo na zodpovednosť za vady (záruka). Na nami dodaný nový tovar platí voči spotrebiteľom zákonná záručná doba 2 roky. Doba začína plynúť dodaním tovaru. Podľa zákonných predpisov o.i. nezodpovedáme za také škody, ktoré spočívajú v neodbornej montáži (ako i nedodržanie hraničných hodnôt sieťového pripojenia) a/alebo neodbornom používaní (ako i napr.: používanie výrobkov bez príslušného označenia “odolný voči prímorským povetrnostným podmienkam” v prostredí s veľmi slaným vzduchom alebo používanie výrobkov bez príslušnej triedy ochrany IP44 a viac) a/ alebo na miestach s konštantne nadpriemerne vysokou vlhkosťou vzduchu, konštantne nadpriemerne nízkou vlhkosťou vzduchu a/alebo v neodbornej údržbe (napr.používaním nevhodných čistiacích prostriedkov, použítím predmetov s ostrými hranami) predaných výrobkov. Podľa zákonných predpisov o.i. nezodpovedáme za také škody, ktoré vyplývajú z optrebenia z dôvodu používania, alebo iného prirodzeného a bežného opotrebenia, alebo spočívajú v svojvoľnej modifikácii či akéhokoľvek zásahu do výrobku (ako i napr.:nadstavby a/alebo prestavby). Naša zodpovednosť vo vyššie uvedených prípadoch odpadá len vtedy, keď za škody nezodpovedáme. Pri údajoch uvádzaných k priemenej životnosti žiaroviek ide o priemerné hodnoty. Nejde o záruku, že žiarovka dosiahne minimálne túto životnosť. Nároky zo zodpovednosti za vady voči podnikateľom sa obmedzujú pri dodaní nového tovaru na obdobie jedného roka od dodania.

8.2. Podnikatelia musia zjavné vady oznámiť obratom písomne, nejneskôr však v lehote 5 dní od prijatia tovaru. Pri zistení vád, ktoré nie sú zjavné, platí povinnosť neodkladnej reklamácie, najneskôr do 5 dní od odhalenia vady. Na dodržanie práv kupujúceho stačí včastné odoslanie oznámenia. V opačnom prípade sa aj vzhľadom na danú vadu považuje tovar za schválený. Na dodržanie lehoty stačí včastné odoslanie.

8.3. Z obmedzení a výluk záručnej zodpovednosti vyplývajúcich z vyššie uvedenej úpravy v bode 8.1 a 8.2 sú výslovne vyňaté vo vade spočívajúce nároky na náhradu škody súvisiace s ujmou na živote, so zrenením, s poškodením zdravia, ktoré vyplývajú z porušenia povinnosti, za ktoré zodpovedáme, ako aj nároky na náhradu iných škôd, ktoré vyplývajú z nášho úmyselného porušenia povinnosti, alebo porušenia povinnosti z hrubej nedbanlivosti. Obmezenia alebo celkové vylúčenie nárokov zo záruky neplatia v prípade nášho prevzatia záruky za kvalitu alebo nášho úmyselného zamlčania vady/vád.Prípadná záruka výrobcu zostáva takisto nedotknutá. Nedotknutá zostáva okrem toho úprava o postihu obchodníka pri predaji novovyrobeného tovaru spotebiteľovi. Pokiaľ je naša zodpovednosť našich zamesntnacov, pracovníkov, zákonných zástupcov a pomocných síl.

8.4. Práva zo záručnej zodpovednosti sa riadia podľa zákonných ustanovení. V rámci záručnej doby sme pri vadách, ktoré podliehajú zákonnej záruke, povinní bezplatne poskytnúť dodatočné plnenie, t.j. odstrániť vady alebo poskytnúť náhradnú dodávku. Za existencie osobitných v zákone upravených predpokladov sme oprávnení zamietnuť druh vybraného dodatočného plnenia, hlavne ak by toto bolo možné len za neprimeraných nákladov a iný druh dodatočného plnenia bez značnej ujmy pre zmluvného partnera by zostal zachovaný. Pri zmluvách s podnikateľmi poskytneme druh náhradného plnenia podľa nášho výberu.

8.5. Na spokojnosti zákazníka nám záleží. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť niektorým zo spôsobov uvedených na začiatku tohto dokumentu. Snažíme sa preveriť vašu žiadosť čo najrýchlejšie a po prijatí podkladov, príp. po podaní vašej sťažnosti sa vám ozveme. Dajte nám však na to istý čas, pretože v prípadoch týkajúcich sa záruk si to často vyžaduje zapojenie výrobcu. V prípade sťažnosti nám pomôžete, ak nám čo najpodrobnejšie opíšete problém a v prílohe zašlete kópiu podkladov k objednávke alebo minimálne uvediete číslo objednávky, číslo zákazníka, atď. Ak by ste ani po uplynutí 5 pracovných dní nedostali žiadnu odpoveď, opýtajte sa prosím. V ojedinelých prípadoch môžu u nás alebo u vás e-maily zostať v spamovom filtri, alebo sa k vám správa nedostala inou cestou, alebo sa omylom nedoručila.

8.6. Prípadne rozšírené záruky výrobcov zakladajú výlučne nároky voči ním ako poskytovateľom záruk. Zákonné nároky na odstránenie vád voči nám ako predajcovi zostávajú nedotknuté.

8.7. V prípade otázok ohľadom servisu alebo ďalších žiadostí sa, prosím obráťte na naše služby zákazníkom, ktoré nájdete: tel.č.: +421910 305 335, E-mail: info@ardiare.com.

9. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša prax ochrany osobných údajov sa riadí podľa zákonných ustanovení, hlavne podľa spolkového zákona o ochrane údajov, zákona o prostriedkoch komunikácie na ďialku a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní osobných údajov nájdete v našich zásadách o ochrane údajov.

10. RIEŠENIE SPOROV PRE SPOTREBITEĽOV

V každom prípade sa snažíme so zákazníkom dohodnúť. Využite náš kontakt na info@ardiare.com, alebo naše ďalšie uvedené kontaktné možnosti. Nie sme pripravení a ani povinní zúčastniť sa konania ohľadom riešenia sporov v centre urovnania spotrebiteľských sporov.

11. POUŽITEĽNÉ PRÁVO, PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

11.1. Na všetky právne úkony alebo iné právne vzťahy s nami platí právo Slovenskej republiky.

11.2. V obchodnom styku s obchodníkmi a právnickými osobami verejného práva je pre všetky právne spory týkajúce sa týchto VOP a individuálnych zmlúv uzatvorených v rámci ich platnosti, vrátane zmenkových a šekových žalôb, dohodnutá príslušnosť súdu v sídle našej obchodnej spoločnosti. V takomto prípade sme okrem toho oprávnení podať žalobu na súd v sídle zákazníka. Predchádzajúcou úpravou nie je dotknutá prípadná výlučná príslušnosť súdu.

12. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

V prípade, že by niektoré z ustanovení týchto VOP nebolo celkom alebo čistočne účinné, alebo by svoju účinnosť stratilo neskôr, nie je tým v ostatnom dotknutá platnosť VOP. Tieto neúčinné ustanovenia sa nahradia zákonnými ustanoveniami. Obdobné platí v prípade, keď majú VOP nepredvídanú medzeru.

S účinnosťou od septembra 2020

ARDIARE, s.r.o.


Vážený klienti, bohužial situácia s dodacími lehotami nábytku je v celej Európe v roku 2020 nepríjemná. Výrobné závody fungujú v obmedzenom režime, niekedy na 40-50% bežných kapacít.

Dôvodom sú:

1. Karanténe opatrenia

2. Chybajúci zahraniční pracovníci

3. Chybajúce komponenty z jednotlivých krajín pre kompletizáciu nábytku.


U nás však máte garanciu predajcu, ktorý vďaka veľkým odberom má uzatvorené zmluvy o prioritné výrobné kapacity. Týmto sa snažíme dodržiavať čo možno najkratšiu dodaciu lehotu. V niektorých prípadoch však i napriek tomu dochádza k omeškaniu. Prosím, majte pochopenie, pevne veríme, že sa situácia bude zlepšovať a čoskoro sa celý nábytkársky priemysel vráti k normálu.

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru spotrebiteľom na diaľku predpísané zákonom nájdete v bode 6. Týchto Všeobecných obchodných podmienkách (ďalej ako “VOP”). platnosť možnosti uloženia a nahliadnutie do textu zmluvy zmluvni partneri, jazyk a uzavretie zmluvy ceny, poštovné, príplatok za znížené množstvo, zľava pri objednaní platba, dodanie právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy naše dobrovoľné 14 dňové právo na vrátenie výhrada vlastníctva záruka a vybavovanie sťažnosti vyhlasenie o ochrane pre spotrebiteľov použiteľné právo, príslušnosť súdu Salvatorská doložka 1. Platnosť 1.1 dodávame výlučne podľa nasledujúcich VOP, kotré sú základom všetkých zmlúv uzatvorených na základe ponúk na stránke nášho intenetového obchodu. VOP objednávateľa, ktoré sú v rozpore alebo sa líšia od nasledujúcich VOP, sa neuplatnia. Nasledujúce VOP platia výlučne aj vtedy, keď sme dodávku a plnenie zrealizovali bez výhrad, i keď sme mali vedomosť o podmienkach objednávateľa, ktoré sú v rozpore, alebo sa líšia od nasledujúcich VOP. Obchodné podmienky 1.2 Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o spotrebiteľoch, sú to fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. pOdnikatelia (komerční odberatelia) sú fyzické alebo právnické osoby alebo osobné spoločnosti s právnou subjektivitou, ktoré objednávajú na komerčné účely, účely výkonu samostatnej zárobkovej činnosti alebo slobodného povolania. Zákazníkmi v zmysle týchto VOP sú spotrebitelia aj podnikatelia. 1.3 Ak sa ako lehoty uvádzajú pracovné dni, tak sa tým rozumejú všetky dni v týždni s výnimkou sobôt, nediel a zákonných sviatkov. 2. Možnosti uloženia a nahliadnutia do textu zmluvy 2.1 VOP máme pre vás vždy prípravné na našej webovej stránke. Takisto ich nájdete v procese objednávania ako prílohu k potvrdeniu objednávky, ktorá sa vám odošle automaticky. Tento e-mail potvrdzujúci objednávku nie je prikatím návrhu zmluvy. Podmientkyvzniku kuplnej zmluvy nájdete v bode 3.3 a 3.4 týchto VOP. 2.2 Zákazník sa zaväzuje zaobchádzať s osobnými údajmi o príspe dôverne a nesprístupniť ich žiadným nepovoleným tretím osobám. 3. Zmluvní partneri, jazyk a uzavretie zmluvy 3.1 Vašim zmluvným partnerom je spoločnosť ARDIARE s.r.o., Klincová 35, 821 09 Bratislava. Zmluvy v našom internerovom obchode sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Naše reklamné ponuky sú nezáväzné, pokiaľ nie sú súčasťou zmluvnej dohody. 3.2 Pred odoslaním vašej objednávky máte možnosť kontroly a opravy údajov, ktoré ste zadali. Odoslaním vašej obejdnávky uskutočňujete záväzný prejav vôle. Potvrdenie prijatia obejdnávky nasleduje priamo po prijatí vašej objednávky. Toto potvrdenie o prijatí sa generuje automaticky a nepredstavuje prijatie návrhu zmluvy. 3.3 pri úhrade kreditnou kartou s BS payone a PayPal dôjde k uzatvoreniu záväznej kúpnej zmluvy už vtedy, keď skompletizujete vašu objednávku platbou niektorou z vyššie uvedených online platobných služieb potvrdením prevodného príkazu. 3.4 Ak ste si na vašu objednávku vybrali možnosť platby na faktúru alebo na dobierku, dôjde k uzatvoreniu záväznej zmluvy až s príchodom nami e-mailom zaslaného oznámenia o odoslaní tovaru alebo iného výslovného prijatia návrhu zmluvy. 3.5 Celú objednávku alebo jej časť môžte stornovať predtým, ako sme prijali návrh zmluvy. Nevzniknú pritom žiadné iné náklady okerm sprostedkovateľských nákladov podľa základných taríf. 3.6 Pokiaľ by ste si chceli u nás objednať telefonicky,ponúkame vam spôsoby úhrady platba vopred. Čas uzavretia zmluvy sa riadi podmienkami uvedenými v bode 3.3 a 3.4 týchto VOP. V nadväznosti na vašu objednávku e-mailom dostanete informácie o uzavretí zmluvy a tieto VOP. 4. Ceny, poštovné, príplatok za znížené množstvo, zľava pri objednaní 4.1 Pre objednávky vnašom internetovom obchode platia ceny v eurách uvedené v ponuke v čase objednávky. Uvedené ceny sú konečné, to znamemá zahŕňajú aktuálne platnú slovenskú zákonnu daň z pridanej hodnoty vo výške 20% a ostatné súčasti ceny. Nemecko: 19% daň z pridanej hodnoty Francúzsko: 20% daň z pridanej hodnoty Taliansko: 22% daň z pridanej hodnoty Holansko: 21% daň z pridanej hodnoty Belgicko: 21% daň z pridanej hodnoty Luxembursko: 17% daň z pridanej hodnoty Poľsko: 23% daň z pridanej hodnoty Španielsko: 21% daň z pridanej hodnoty Fínsko: 24% daň z pridanej hodnoty Anglicko: 20% daň z pridanej hodonty Írsko: 23% daň z pridanej hodnoty Dánsko: 25% daň z pridanej hodnoty Pre zákazníka zo štátov, ktoré nie sú v EŮ (napr.Švajciarsko) sa ceny účtujú pri procese Check-Out bez dane z danej hodnoty. Okrem uvedených cien účtujeme za dodanie v rámci Slovenska poštovné vo výške 4 eura. Zásielky na dobierku vybavuje na Slovenku po dohode náklady v závislosti od hodnoty, rozmerov a váhy obejdnávky náklady vo výške od 100,00 € - 700,00 €. Zasielku na dobierku je možné doručiť len do Slovenskej repuliky. 4.2 Pri dodávke do tretích štátov môžu pri dovoze vzniknúť náklady (clá, colné poplatky a dovozná daň z pridanej hodnoty). Nákaldy znáša zákazník. Ďalšie informácie o dovoznej dani z pridanej hodnoty a špeciálne informácie pre Švajciarsko si môžte načítať na stranke: www.financnasprava.sk 5. Platba, dodanie 5.1 Platba vopred: Fakturovanú sumu poukážete na náš účet. Údaje k prevodu dostanete po objednaní. V prípade platby vopred získate 5% zľavu na váš nákup. Platba kreditnou kartou BS PAYONE GmbH (VISA, MAsterCArd alebo American Express, debetná karta Maestro): Zadávate číslo vašej karty, platnosť a kontrolné číslo. Tieto údaje si neukladáme, ale odosielame priamo spoločnsoti BS PAYONE s bezpečnostným 128 bitovým SSL šifrovaním. Vaša kreditná karta musí byť vašou bankou, ktorá kartu vydala zaregistrovaná do procesu autentifiácie Verified by VISA a MasterCart SecureCode. Autentifikácia osobným bezpečnostným kódom prebehne bezpečne medzi vami a vašou bankou. Pri prijatí obejdnávky sa suma rezervuje na vašej karte. K zúčtovaniu z vašej kreditnej karty dôjde bezprostredne po expedícii objednávky. Táto jednoduchá a rýchla forma platby je pre vás úplne bezplatná. Debetná karta/karta EC: po zadaní vašich údajov sa fakturovaná suma odpíše z vášho účtu. Aj tento spôsob platby je rovnako ako platba kreditnou kartou bezplatný. Dobierka: nerealizujeme 5.2 Na poštové zásielky a nákladné zásielky využívame prepravné psoločnosti. Neumožňujeme zásielky do poštových priečinkov alebo zásielky uložené na pošte. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, vykonáva sa doručenie prepravnou spoločnosťou po obrubník, na adresu dodania, ktorú uviedol objednávateľ. 5.3 Ak ste si objednali viacero druhoc výrobkov s rôznými dodacími lehotami, budeme sa snažiť o kompletnú dodávku.V prípade značných rozdielov sa v danom prípade budeme snažiť dodať vám už dostupné položky samostatne. 5.4 Povinosť dodania odpadá, ak ním samým nedodajú správne a včas a za nedostupnosť nezodpovedáme. V prípade nedostupnosti tovaru vás budeme ihneĎ informovať a prípadné realizované platby bez zbytočného odklaldu vrátime. 5.5 Dodacia lehota sa môže predĺžiť z dôvodu obmedzenia štrajkom a výluakmi, ako aj ďalších okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť, hlavne v prípade meškania dodávok z dôvodov vyššej moci. 5.6 V prípade spotrebiľov prechádza pri zasielkovom predaji riziko náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predávaného tovaru spotrebiteľovi alebo ním určenému preíjemcovi. Platí nezávisle od toho , či bola zasielka poistená alebo nie. Pri vyzdvihnutí spotrebiteľom prechádza riziko náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru odovzdaním kupujúcemu. Pri zasielkovom predaji podnikateľovi prechádza riziko náhodenj skazy a náhodného zhoršenia na kupujúceho vydaním tovaru zasielateľskej spoločnosti alebo osobe alebo inštitúciiinak určenej na vykonanie zaslania. 6. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 6.1
Nižšie nájdete poučenie o predpokladoch a dôsledkoch zákonného práva na odstúpenie od zmluvy v prípade zasielkového predaja. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy neprislúcha komerčným predajcom. Poučenie o odstúpení od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy, ale len a len v prípade, že sa nejedná o tovar vyrábaný na mieru, do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy v dĺžke 14 dní sa počíta odo dňa, od ktorého ste vy alebo vami uvedená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar. Za účelom vykonania práva na odstúpenie od zmluvy nás (ARDIARE s.r.o., Klincová 35, 821 09 Bratislava, tel.: +421910305 335, E-mail: info@ardiare.com) musíte informovať jednoznačným vyhlásením (napr. Listom zaslaným poštou alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí. Odstúpiť od tejto zmluvy, ale len a len v prípade, ak nejde o tovar vyrobený na mieru. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak toto oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôsledky odstúpenia od zmluvy Ak od tejto zmluvy odstúpite, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostalim vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že ste si vybrali iný druh doručenia ako nami ponúknutý, najlacnejší štandardný spôsob pdoručenia), bezodkladne a najenskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy sme prijalil oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie použijeme tie isté paltobné prostreidky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, ibaže by sme s s vami výslovne dohodli niečo iné.Vrátenie vám môžeme odmietnuť dovtedy, kým tovar nedostaneme naspäť alebo kým nedostaneme ptvrdenie, že ste tovar zaslali spňť, v závislosti od toho, čo nastane skôr. Tovar nám musette behzokladnea v každom prípade zaslať alebo odovzdať najenskôr do štrnastích dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak ste tovar odoslali pred uplynutím lehoty štrnásť dní. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Za prípadne zníženie hodnoty tovaru nezodpovedáme. 6.2 Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy Existujú zákonné výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy,pričom si vyhradzujeme, odvolávať sa voči vámna nasledujúce úpravy: právo na odstúpenie od zmluvy nezniká v prípade zmlúv na dodávku toarov, ktoré nie sú prefabrikoané a na ich výrobu je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľa alebo sú zhotovené jednoznačne podľa osobných potrieb spotrebiteľa. 6.3 Citlivé výrobky, pri ktorých je dôležité zaobchádzať s opatrnosťou - pred vrátením, prosím tovar podľa možnosti starostlivo zabalte, najlepšie do originál balenia do všetkými príslušenstvami a so všetkými súčasťou balenia, Neváhajte použiť už dodaný obalový materiál a v prípade potreby aj ochranný vonkajší obal. 7. Výhrada vlastníctva Tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia. Zákaznicka linka: +421910 305 335 info@ardiare.com Pondelok - Piatok: 8:30 - 18:00 Na uvedenom tel. čísle a e-mailu Vám zodpovieme všetky informácie týkajúce sa tovaru v našom e-shope. Vážený klienti, bohužial situácia s dodacími lehotami nábytku je v celej Európe v roku 2020 nepríjemná. Výrobné závody fungujú v obmedzenom režime, kedy na 40-50% bežných kapacít. Dôvodom sú: 1.karanténe opatrenia 2.chybajúci zahraniční pracovníci 3. chybajúce komponenty z jednotlivých krajín pre kompletizáciu nábytku. U nás však máte garanciu predajca, ktorý vďaka veľkým odberom máme uzatvorené zmluvy o prioritné výrobné kapacity. Týmto sa snažíme dodržiavať čo možno najkratšej dodacej lehote.. V niektorých prípadoch však i napriek tomu dochádza k omeškaniu. Prosím, majte pochopenie, pevne veríme, že sa situácia bude zlepšovať a čoskoro sa celý nábytkársky priemysel vráti k normálu.